Rada Parafialna

 1. Rada Parafialna

            Na mocy dekretu synodalnego Biskupa Diecezji Sandomierskiej,

„W każdej parafii należy powołać parafialna radę duszpasterską, której przewodniczącym jest proboszcz, a wybierani przez wiernych i zatwierdzeni przez niego członkowie winni reprezentować poszczególne rejony oraz grupy stanowe i zawodowe parafii. Rada nie może istnieć bez proboszcza i ma wyłącznie doradczy charakter”. Drugi Synod Diecezji Sandomierskiej 1999 r. „Aby byli jedno”.

 • 1

Nazwa, teren działania, siedziba i cele statutowe

1.Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wskazania Dyrektorium Apostolstwa Świeckich opracowanego przez Komisję Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich oraz zalecenia Synodu Diecezji Sandomierskiej powołuje się organ doradczy, którego zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą.

2.Powołanemu organowi nadaje się nazwę:

Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) przy Kościele pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Spiach.

3.Parafialna Rada Duszpasterstwa swoją działalnością obejmuje teren parafii i ma siedzibę przy Parafii.

4.Parafialna Rada Duszpasterska jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła Katolickiego i chrześcijańską formację własnej osobowości. Rada (PRD) obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego niosąc pomoc w wypełnieniu misji Kościoła. Wytyczony cel Rada (PRD) realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Rady (PRD) mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.

5.Wykonanie tych zadań wymaga od członków Rady (PRD) dużej dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej, dlatego też członkowie Rady (PRD) winni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i wiedzę religijną przez lekturę, słuchanie wykładów i udział w kursach i seminariach.

 • 2

Kompetencje

 1. Rada (PRD) jest gremium doradczym Proboszcza we wszystkich sprawach parafii (KPK, kan. 536 § 2), nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.
 2. Sprawy personalnej obsady duchowieństwa parafialnego nie wchodzą w zakres kompetencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
 3. Jeżeli realizacja postanowień Rady (PRD) zdaniem Proboszcza, nie jest z jakiś względów możliwa, Proboszcz ma obowiązek swoje stanowisko wobec członków Rady (PRD) umotywować..
 • 3

Skład Rady, liczebność i sposób jej powoływania

1.W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzą:

 1. a) z urzędu:

Proboszcz i jego współpracownicy,

 1. b) z mianowania:

członkowie Rady (PRD), których powołuje Proboszcz w ilości jaką uzna za słuszną.

 • 4

Kadencja

1.Kadencja Rady (PRD) trwa pięć lat, z możliwością przedłużenia w niezmienionym składzie. Wskazane jest jednak, aby część Rady uległa odnowieniu.

2.Osoba, która jest członkiem Rady (PRD) przez dwie kolejne kadencje, powinna przez jedną kadencję pauzować.

3.Wygaśnięcie mandatu członka Rady (PRD) następuje na skutek: śmierci, rezygnacji lub opuszczenia terenu Parafii.

4.Wygaśnięcie mandatu może także nastąpić przez wykluczenie członka Rady (PRD). Decyzję taką podejmuje Proboszcz, po uprzednim przedłożeniu okoliczności uzasadniających wykluczenie. Członek Rady, wobec którego wysuwa się zarzuty, winien być obecny na posiedzeniu Rady i ma prawo do obrony.

5.Rada (PRD) może się rozwiązać na wniosek 2/3 liczby członków.

6.Zmiana Proboszcza wymaga powołania nowej Rady (PRD).

 • 5

Posiedzenia

1.Posiedzeniom Rady (PRD) przewodniczy Proboszcz lub Przewodniczący Rady (PRD).

2.Posiedzenia Rady (PRD) odbywają się raz w kwartale, dopuszcza się jednak możliwość częstszych spotkań w miarę aktualnych potrzeb Parafii.

3.Rada (PRD) składa roczne sprawozdanie ze swej działalności, które jest publikowane do wiadomości parafian.

 • 6

Prawa i obowiązki członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej

1.Członkowie Rady (PRD) powinni uczestniczyć w duchowym i organizacyjnym życiu Parafii. Obowiązuje ich ofiarna praca na rzecz Kościoła i Wspólnoty Parafialnej.

2.Obowiązkiem członka Rady (PRD) jest uczestniczenie w posiedzeniach Rady i realizacja postanowień Rady.

3.Udział w Radzie (PRD) jest honorową pracą społeczną.